Архив рубрики: Мораль і суспільство

Мораль і суспільство — у цьому розділі йдеться про актуальні події життя суспільства України та світу з акцентом на моральну інтерпретацією. Важливі події культури, політики, економіки та інші вимагають особливої уваги та етичної інтерпретації, аналізу.

Особливості професійного стресу та професійного вигорання

В статті досліджено особливості професійного стресу та синдрому «професійного вигорання» в професіях типу «людина-людина». Розкрито специфіку типу «людина-людина». Визначено поняття «професійний стрес», охарактеризовано основні чинники, що вливають на появу професійного стресу. Проаналізовано зв’язок між професійним стресом та професійним вигоранням.

Ключові слова: професійна діяльність,тип професій «людина-людина», професійний стрес, стресор, синдром професійного вигорання».
Читать далее

Готовність майбутніх педагогів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми імігрантів

Сучасна початкова школа покликана забезпечити створення можливостей дляповноцінного розвитку молодших школярів, формування їх як творчих самодостатніх

особистостей. Ця обставина потребує переорієнтації вчителів не на здобуття знаньзаради знань, а на створення умов для їх використання у практичному житті дітей. Томуголовним завданням учителя виступає створення умов для досягнення максимального розвитку кожної дитини. Ситуація утруднюється тим, що серед учнів є діти —  представники різних соціальних груп, вихідці з сімей різних типів.

Так, сучасномувчителеві доводиться працювати, серед інших, з дітьми із сімей трудових мігрантів.Тому професійна підготовка сучасного вчителя повинна удосконалюватися відповіднодо соціальних запитів і потреб. Відповідно до «Державного стандарту початкової загальної освіти» після закінчення початкової школи в учнів, серед інших, повинна бути сформована соціальнакомпетентність. А досягти такого результату зможуть учителі, котрі самі є професійнокомпетентними. Вирішенню важливих питань професійного становлення майбутніх учителівсприяють дослідження сучасних науковців Н. Дем’яненко, О. Дубасенюк, І. Зязюна,В. Лугового, Н. Ничкало, В. Майбороди, М. Марусинець, О. Пєхоти, Н. Протасової [1;2].

Водночас науковці характеризують загальнодидактичні питання професійноїпідготовки, не виокремлюючи готовність до опікунсько-виховної діяльності. Сформованість компонентів готовності майбутнього педагога до опікунсько-виховної діяльності на етапі професійної підготовки визначається досягнутістю рівнівтакої компетентності. Тому метою статті є їхня характеристика. Високий рівень. Студенти мають інтерес до набуття готовності до опікунсько-виховної діяльності в процесі вивчення відповідних дисциплін циклу професійної іпрактичної підготовки.

Знання, отримані у процесі вивчення цих дисциплін, вважаютьглибокими, достатніми для встановлення довірливих стосунків, спілкування з ДМ,здійснення виховного впливу. Виявляють знання відповідності опікунсько-виховнихумінь обраній педагогічній професії, за якою хотіли б працювати в майбутньому.Самооцінка готовності до опікунсько-виховної діяльності —  висока. Така самооцінкапідтверджується результатами академічної успішності. Комунікативні, організаційніздібності розвинуті на високому рівні, сформований високий рівень емпатії.

Студентивважають, що більшість професійно важливих соціально-педагогічних умінь вонинабули у процесі професійної підготовки. Середній рівень. Студентам важко остаточно визначитися з тим, чи викликали уних інтерес дисципліни й теми соціально-педагогічного характеру. Знання, отримані впроцесі вивчення дисциплін соціально-педагогічного характеру, вважають неповними,не зорієнтованими на виконання професійних завдань. Виявляють знання лише деякихпсихолого-педагогічних умінь, які необхідні для обраної професії вчителя початковихкласів, за якою хотіли б працювати в майбутньому або утрудняються з визначеннямзначущості зазначених умінь. Самооцінка опікунсько-виховної компетентності —  середня.

Самооцінка знань з дисциплін соціально-педагогічного характеру неузгоджується з результатами академічної успішності за даними дисциплінами.Простежується розбіжність у рівнях розвитку комунікативних та організаційнихздібностей. У самооцінці сформованих соціально-педагогічних умінь, необхідних для реалізації опікунсько-виховної діяльності, спостерігається дисгармонія: припереважанні умінь, сформованих частково, інші визнаються сформованими або несформованими.Низький рівень. Студенти не вважають дисципліни, якими представленапрофесійна підготовка до опікунсько-виховної діяльності, такими, які становлять для них інтерес.

Академічна успішність з дисциплін, якими представлена професійнапідготовка до опікунсько-виховної діяльності, є низькою. Свої знання студентивважають фрагментарними, які не дають уявлення про специфіку майбутньоїопікунсько-виховної діяльності, утруднюються з визначенням умінь, необхідних дляїї реалізації, або вказують їх помилкові співвідношення. Самооцінка опікунсько-виховної компетентності —  низька. Комунікативні та організаційні здібності —  насередньому або низькому рівнях. У самооцінці сформованих умінь, необхідних для реалізації опікунсько-виховної діяльності, спостерігається дисгармонія: припереважанні несформованих умінь, інші визнаються сформованими частково. 

Для аналізу даних використовувався весь арсенал статистичних таінтерпретаційних методів: кількісні —  математичні, статистичні методи (побудоваграфіків, таблиць, перевірка значущості статистичних розбіжностей тощо) та якісні(аналіз і синтез отриманих даних, їх систематизація та порівняння, визначеннязакономірностей, формулювання підсумків та висновків). Для опрацюваннядослідницьких даних і розрахунку статистичних показників використовуваласяприкладна комп’ютерна програма SPSS for Windows, версії 16.0 та 11.5.0.Об’єктивність отриманих даних забезпечувалася значною кількістю вибіркидосліджуваних, використанням різноманітних, взаємодоповнюючих діагностичнихзасобів, перевіркою статистичної значущості отриманої інформації.

Обґрунтування методики та організації констатувального етапу дослідженнястану професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до опікунсько-виховної діяльності надало можливість визначити такі методи дослідження: методизбирання інформації (психодіагностика, анкетне опитування, експертне оцінювання);кількісні (математичні та статистичні методи) та якісні (аналіз, синтез, порівняння)методи опрацювання експериментальних даних; інтерпретаційні методи (визначеннязакономірностей, формулювання підсумків та висновків).Особисті розробки автора виявились ефективними для вимірювання критеріїв,показників готовності майбутніх учителів початкових класів до опікунсько-виховноїдіяльності.

 Отже, сформованість компонентів готовності майбутнього педагога доопікунсько-виховної діяльності на етапі професійної підготовки визначаєтьсядосягнутістю рівнів такої компетентності. Ми виокремили та охарактеризуваливисокий, середній, низький рівні. Дана стаття не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки майбутніх учителівпочаткових класів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів. Подальшогодослідження потребують питання визначення та вимірювання критеріїв професійноїготовності, створення моделі формування майбутніх педагогів до опікунсько-виховної діяльності. 

Література:1. Дубасенюк О.А. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи / О.А. Дубасенюк// Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика,економіка, культура: матер. Всеукр. конф. –  К.: ІОД НАПН України. –  2011. –  С.135-142.2.Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: монографія /О.М. Пєхота, А.М. Старєва. –  Миколаїв: Іліон, 2007. –  272с.

Автор Сабат Наталія Іванівна

Лінгвокультурний типаж «чиновник» за творами Панаса Мирного

У творчості Панаса Мирного виділяється лінгвокультурний типаж «чиновник»,який належить до числа соціально-класових типізованих особистостей. І.В. Щегловасеред лінгвокультурних типажів виділяє соціально-класові типажі —  «узагальненівпізнавані особистості, головною характеристикою яких є їх належність до певноїсоціальної групи, звідси і випливає їх ставлення до влади і решти населення» [1].

Мета статті: описати образно-перцептивні характеристики лінгвокультурноготипажу «чиновник» за творами Панаса Мирного. 

Читать далее

Професійна взаємодія клієнта і працівника

Проблема особистості досліджується в історії наукової думки дуже широко і різнопланово. Різні галузі наукового знання звертаються до цієї теми, зокрема психологія, педагогіка, культурологія, етика. Від так питання професійної культури особистості поєднує в собі різні аспекти цих галузей.

Читать далее

Професійна взаємодія працівника і державних органів

Професійну взаємодію працівника із державними органами, на мою думку, слід розглядати в контексті загальної теорії професійної культури. Адже вказаний вид взаємодії є одним із елементів професійної культури працівника.

Читать далее

Природничий і соціально-гуманітарний вектори освіти для сталого розвитку

Головні положення «Порядку денного на 21 століття» і глобальної програми дій (ГПД) з освіти для сталого розвитку (прийнятої на Всесвітній конференції з освіти для сталого роз- витку(ОСР) в листопаді 2014 р. (Айті-Нагоя, Японія), містять рекомендації щодо включення головних принципів і цілей сталого розвитку як в національні та галузеві стандарти освіти, так і в освітні програми [1].

Читать далее

Бізнес процес та його етична складова

Моральна поведінка — це невід’ємна складова успішної діяльності, такі властивості як чесність, сумлінність та повага до інших завжди будуть приближати до успіху у відносинах з партнерами і колегами. Належна ділова поведінка завжди буде актуальною у всіх сферах ділових відносин.

Потрібно завжди акцентувати увагу на тому, щоб працівники компанії, постачальники, клієнти були повноправними партнерами в реалізації цілей. Клієнт в очах компанії має бути найголовнішим активом, так як без клієнтів будь-який бізнес втрачає сенс. Читать далее

Етичний аспект ефективності праці

Досліджуючи етичний аспект ефективності праці, насамперед хотілося б згадати що таке етика, таз яких джерел вона бере початок.

Як відомо, етика – це наука про мораль, яка досліджує правила поводження, намагаючись дати відповідь як чинити гідно, або негідно.

Читать далее

Законність і моральна культура процесуальної діяльності юриста

Перш ніж переходити до роздумів щодо законності і моральної культури процесуальної діяльності юриста треба визначити основні поняття – законність і моральна культура (у вузькому значенні – мораль). Так ось, законність —  це висвітлення та визначення загального принципу відношення суспільства до права та чинного законодавства, а також дотримання і підпорядкування кожним (індивідом) законодавства, прийнятого державою та установами.

Читать далее

Правила, при яких організація вважається етичною

Перш ніж виділити певні характеристики етичної компанії, потрібно визначитись з самим поняттям. Тож, етичню компанію можна назвати, коли її дії співпадають з загальними нормами етики бізнесу та загальнолюдськими етичними нормами. Для того, щоб виділити певні правила доведеться звернутися до соціології та етики.

Читать далее