Архив автора: Адміністратор

Професійна взаємодія працівника і державних органів

Професійну взаємодію працівника із державними органами, на мою думку, слід розглядати в контексті загальної теорії професійної культури. Адже вказаний вид взаємодії є одним із елементів професійної культури працівника.

Читать далее

Формування екологічної свідомості молоді

Сучасний розвиток суспільства викликав ще одну глобальну проблему –проблему екологічного виховання та освіти. Саме тому однією із провідних тем на сесіях Європейського парла- менту виникає повсякчас питання екології. Проблема забруднення навколишнього середовища є пробле- мою світового рівня. Адже, людство за період свого стрімкого розвитку та прогресу у різних галузях науки та техніки, утвори- ло безліч прогалин у екологічних знаннях та надалі продовжує активно їх створювати.

Читать далее

Формування критичного мислення під час проведення міні-проектів на уроках хімії

Критичне мислення необхідно сучасній людині для реальної оцінки, як навколишньої дійсності, так і свого місця в суспільстві, здоров’я, своїх можливостей. Визначимося з поняттям критич- не мислення, як сприйняттям фактів, їх аналізом, порівнянням, придбанням власної точки зору і здатністю її захисту, умінням прийняття рішення і готовністю нести відповідальність за нього [2]. Як бачимо, критичне мислення тісно пов’язане з компетент- ністю людини. Де можна навчитися критично мислити? Виходячи з того, що навчання починається все з більш раннього віку, то відповідь буде ― в школі.

Читать далее

Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології

На сучасному етапі взаємовідносин суспільства і природи важливим є забезпечення сталого розвит- ку, за якого зростання добробуту людства не супроводжується руйнуванням навколишнього середовища, не порушує стійкість природних екосистем. Однією з передумов розв’язання екологіч- них проблем сучасності є екологічна компетентність особистості, важливу роль у формуванні якої відіграє основна школа [1, с. 18].

Читать далее

Природничий і соціально-гуманітарний вектори освіти для сталого розвитку

Головні положення «Порядку денного на 21 століття» і глобальної програми дій (ГПД) з освіти для сталого розвитку (прийнятої на Всесвітній конференції з освіти для сталого роз- витку(ОСР) в листопаді 2014 р. (Айті-Нагоя, Японія), містять рекомендації щодо включення головних принципів і цілей сталого розвитку як в національні та галузеві стандарти освіти, так і в освітні програми [1].

Читать далее

Порядність як технологія бізнесу

Важливість міжнародної маркетингової бізнес етики привернула увагу завдяки усуненню торговельних бар’єрів, зростанню багатонаціональних підприємств та глобалізації ринків.

Читать далее

Бізнес процес та його етична складова

Моральна поведінка — це невід’ємна складова успішної діяльності, такі властивості як чесність, сумлінність та повага до інших завжди будуть приближати до успіху у відносинах з партнерами і колегами. Належна ділова поведінка завжди буде актуальною у всіх сферах ділових відносин.

Потрібно завжди акцентувати увагу на тому, щоб працівники компанії, постачальники, клієнти були повноправними партнерами в реалізації цілей. Клієнт в очах компанії має бути найголовнішим активом, так як без клієнтів будь-який бізнес втрачає сенс. Читать далее

Етичний аспект ефективності праці

Досліджуючи етичний аспект ефективності праці, насамперед хотілося б згадати що таке етика, таз яких джерел вона бере початок.

Як відомо, етика – це наука про мораль, яка досліджує правила поводження, намагаючись дати відповідь як чинити гідно, або негідно.

Читать далее

Законність і моральна культура процесуальної діяльності юриста

Перш ніж переходити до роздумів щодо законності і моральної культури процесуальної діяльності юриста треба визначити основні поняття – законність і моральна культура (у вузькому значенні – мораль). Так ось, законність —  це висвітлення та визначення загального принципу відношення суспільства до права та чинного законодавства, а також дотримання і підпорядкування кожним (індивідом) законодавства, прийнятого державою та установами.

Читать далее

Поняття справедливості, сумління, достоїнства. Справедливість і законність

Перш за все, варто зрозуміти, що означають ці поняття: справедливість, сумління, достоїнство.

Справедливість — це рівність між людьми, найвища чеснота, що спрямована на відновлення священної рівноваги світу.

Сумління ж це здатність людини нести відповідальність за свою поведінку перед оточуючими.

Достоїнство – проявляється у помірній повазі до себе, усвідомлення своїх прав, свого значення. Однаковим за значенням з достоїнством є гідність, тобто шанобливе ставлення до самого себе.

Читать далее