Природа і особливості моральних почуттів

lyudi1Постановка проблеми. Кожна людина є неповторною — як у фізичному обліку, так і в прояві своїх почуттів. Серед різноманітної кількості почуттів особливими, значущими для розвитку особистості, її психічного здоров’я є моральні почуття. Моральні почуття можна охарактеризувати як суб’єктивне, особисте ставлення людини з однієї сторони до себе, з іншої до людей, які її оточують, до світу, в якому вона існує, до предметів та явищ, що мають для неї цінність. Розвиток моральних почуттів напряму залежить від віку людини, від досвіду спілкування з людьми, від розуміння свого місця в суспільстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок в дослідження моральних почуттів особистості зробили такі вчені, як В.А. Блюмкін, Г.В. Дьяконов, С.О. Гура, В.В. Клименко, І.І. Кондратюк, І.Н. Міхеєва, П.М. Якобсон та інші.

Метою статті є розкриття природи та особливості моральних почуттів.

Виклад основного матеріалу. Моральні почуття у наукової психологічній літературі ототожнюють з етичними переживаннями. Так, Г.Х. Шингаров визначає етичні почуття як складні новоутворення, що відграють важливу роль у психічному житті особистості[3, с. 159].

С.Д. Максименко зазначив, що моральні почуття є наслідком суспільно історичного життя людства, а саме процес спілкування є вагомим засобом для оцінки вчинків, поведінки, а також безпосереднє регулювання взаємин особистості [2, с. 196].

Моральні почуття входять до складу структури моральної свідомості, є її емоційним компонентом. Моральні почуття є соціальними, тобто вони формуються і розвиваються лише у суспільстві, коли індивіди взаємодіють один з одним. У процесі цієї взаємодії можна охарактеризувати природу моральних почуттів. З одного боку, це духовний феномен людини (форма суспільної свідомості), з іншого боку матеріальний феномен – моральність, яка проявляється у вчинках, діяльності людини.

Особливість моральних почуттів в тому, що вони є суб’єктивним уявленням людини про щось моральне і аморальне. Отже людина самостійно дає певну оцінку своїм внутрішнім відчуттям і вчинкам, а також вчинкам інших людей виходячи з установлених в суспільстві моральних норм, поглядів, уявлень та моральних цінностей самої особистості. Проявляючи ці почуття, людина передбачає що є добром, а що є злом. Та будь які оцінки завжди зачіпають і переконання людини, її інтереси, потреби та ін. Тому під час вирішення різних складних ситуацій у людини складається певний практичний досвіт моральної поведінки в колективі.

Виконання морально етичних норм, в найкращому випадку, супроводжується почуттям морального задоволення. Кожний з нас доволі часто у житті зустрічається перед вибором: робити по совісті чи ні. Однозначно, якщо ми погоджуємося зі своїми внутрішніми переживаннями, наші моральні принципи та норми не порушуються, і наш вчинок буде позитивно оцінений суспільством, це і буде моральне задоволення.

Ми переживаємо моральні почуття протягом всього свого життя. Це відбувається у моменти симпатії чи антипатії до когось, поваги чи презирства, вдячності і невдячності, а також це стосується й кохання та ненависті до людини, дружби, прояву патріотизму та ін. Ось наприклад, кохання як моральне почуття спонукає людину до прекрасного, до розуміння краси цього світу, до готовності самовіддачі тій людині, яку кохаєш.

Моральні почуття поділяються на особистісні та індивідуальні. Під особистісними почуттями проявляється ставлення людини до самої себе: совість, гордість, скромність та ін.)

Сьогодні, враховуючи події в Україні, хотілося б відзначити високі моральні почуття українців — це любов до своєї країни, почуття патріотизму. За останні два роки українці переосмисли багато речей. Важливими для людей стає належність до української нації, почуття національної гідності та гордості, національної самосвідомості.

Потрібно також зазначити про почуття честі, моральне почуття людини, це є визнанням особистості у суспільстві, ставлення до неї інших людей. Очевидно, що самі люди змінили ставлення до цього поняття. Багато українців почуття гідності до самих себе ставлять у вищу пріоритетність, ніж матеріальне багатство. Моральність суспільства змінюється. Ми змінюємося.

На мою думку, для кожної людини важливо вміти усвідомлювати етичні переживання в середині себе, що в свою чергу дасть змогу отримувати лише позитивні етичні почуття.

Висновки. Таким чином, в статті розкрито частково природу та особливості моральних почуттів. Визначено, що моральні почутті, а саме джерело їх розвитку вбачаємо в існуванні людини в соціумі, взаємодії індивідів один з одним.

Список використаної літератури
1. Вознюк Н.М. Етика [текст]: нав.посіб. / Н.М. Вознюк – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 300 с.
2. Максименко С.Д. Загальна психологія : [навчальний посібник] / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко. – К. МАУП, 2000. – 256 с.
3. Шингаров Г.Х. Эмоция и чувства как форма отражения действительности / Г.Х. Шингаров. – М.: НАУКА, 1971. – 224 с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.